Objectius – PECIA

Objectius

L’objectiu principal del Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua (PECIA) és el d’assegurar el subministrament d’aigua al territori metropolità per a tot els usos, en quantitat i qualitat, de manera sostenible, resilient i eficient.

Vol donar una visió conjunt del funcionament actual del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana, analitzant quines són les fonts actuals de subministrament que l’abasteixen, quines demandes d’aigua es produeixen, com els diferents sistemes es relacionen els uns amb els altres i de quina manera es gestionen. Es volen identificar quines interrelacions s’estableixen entre aquestes tres branques, quins condicionants té cadascuna d’elles i quines sinèrgies es poden establir en pro de la sostenibilitat, resiliència i eficiència de tot el cicle. En aquest sentit el Pla aposta per accions que augmentin la garantia de subministrament, millorin la governança i la gestió, optimitzin els recursos disponibles, fomentin l’aprofitament de recursos locals, redueixin l’impacte ambiental i millorin la qualitat de les masses de l’aigua.